ข้อตกลงการใช้งาน

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับการนำเสนอโครงการ และบริการ ข้อความทางการตลาด และ/หรือ การส่งเสริมการขายใหม่จากเว็บไซต์ berving.in.th และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ berving.in.th ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ข้อความ และ/หรือ ทางไปรษณีย์

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การจัดทำสถิติและการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลโดย เว็บไซต์ berving.in.th และเปิดเผยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ berving.in.th เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ berving.in.th รวมไปถึงกรณีที่อาจเปิดเผยให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือโครงการต่างๆของภาครัฐ

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า เพื่อให้เว็บไซต์ berving.in.th สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าพเจ้าในการใช้เว็บไซต์ berving.in.th หรือ บริการของ เว็บไซต์ berving.in.th ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ berving.in.th และ เข้ารับสินค้ากรณีรับด้วยตนเอง